In toepassing van artikel 17bis §1 van het KB van 28 november 1969 kan een student aan solidariteitsbijdragen tewerkgesteld worden indien volgende voorwaarden gerespecteerd zijn:

• hij heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten; 

• hij werkt maximum 475 uren per kalenderjaar; 

• studentenarbeid kan enkel tijdens periodes, waarin hij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstellingen.

Aangezien de lessen opgeschort zijn, zou er kunnen gesteld worden dat er ook tijdens weekdagen geen sprake van een verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. Dit zou dan tot gevolg hebben dat studenten, zowel -18-jarigen als +18-jarigen, tijdens de opschorting van de lessen tewerkgesteld worden als student onderworpen aan solidariteitsbijdrage.

De FOD WASO oordeelt echter dat het niet mogelijk is om studenten van het middelbaar onderwijs tijdens de normale schooluren tewerk te stellen met een studentenovereenkomst. Zij menen namelijk dat hoewel de lessen in het middelbaar onderwijs opgeschort zijn, deze periodes toch nog steeds gebruikt moeten worden voor de vorming van studenten.

Bovendien stellen zij dat de tewerkstelling van studenten tijdens de normale schooluren ingaat tegen de wil van de overheid om de verplaatsingen en sociale contacten van eenieder zoveel mogelijk te beperken, teneinde de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Buiten de normale schooluren kunnen studenten van het middelbaar onderwijs nog steeds tewerkgesteld te worden met een studentenovereenkomst . Ten minste voor zover dit in overeenstemming is met de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor de studenten die hoger of universitair onderwijs volgen, wordt in principe vanop afstand les gegeven. Indien zij niet deelnemen aan deze lesactiviteiten en gaan werken, kunnen zij wel een studentenovereenkomst afsluiten. Uit de feiten moet wel blijken dat zij nog steeds hun hoofdstatuut van student behouden (zij dienen zich m.a.w. ook nog steeds aan hun studie te wijden).

Ook voor deze studenten geldt dat een tewerkstelling slechts mogelijk is voor zover dit in overeenstemming is met de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan.