Vanaf 12 januari 2022 hebben werknemers het recht om afwezig te zijn van het werk om een minderjarig kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum. 

Het gaat om het minderjarig kind dat samenwoont met de werknemer.

Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan slechts één van hen dit recht voor éénzelfde periode uitoefenen.

Er is ook een uitbreidingvoor de begeleiding van meerderjarige personen met een handicap of onder voogdij. Dit geldt ongeacht of het om het eigen kind gaat dan wel om iemand over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap uitoefent.

Slechts één van de ouders of één van de voogden kan dat recht uitoefenen.

Tijdens hun afwezigheid behouden ze hun normaal loon.

Het recht op afwezigheid is beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum. Het gaat dus niet per se om een halve of volledige dag afwezigheid.
 
De werknemer kan het loon voor de afwezigheid enkel eisen, indien hij vooraf de werkgever verwittigt. Hij moet dit zo spoedig mogelijk doen, zodra hij een vaccinatietijdstip of -slot kent.
 
De werknemer moet de afwezigheid gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.
 
Op verzoek van de werkgever legt de werknemer een bewijs voor.
 
Het bewijs kan zijn :
  • de  bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip en plaats aanwezig te zijn voor vaccinatie;
  • of de uitnodiging, indien uit de bevestiging van de afspraak niet afgeleid kan worden wanneer het kind aanwezig moet zijn.
 
De werkgever mag de informatie over de vaccinatie enkel gebruiken om:
  • het werk te kunnen organiseren;
  • een correcte loonadministratie te kunnen uitvoeren.

Bovendien mag de werkgever de afwezigheid enkel registeren als klein verlet. De precieze reden van het klein verlet mag hij niet vermelden.
 
Om privacy redenen mag de werkgever in geen geval enige vorm van kopie maken van de afspraakbevestiging. Hij mag de info ook niet overschrijven, behalve dan wat betreft het tijdstip van de afspraak.
 
Hij mag ook nergens de reden van het klein verlet en eventueel de gezondheidsproblemen van de werknemer registreren en bijhouden.
  
Het recht op afwezigheid met het oog op vaccinatie wordt volledig gelijkgesteld met een ‘klassiek’ klein verlet (huwelijk, overlijden, …).

Laatst aangepast op: 05/08/2021