Werknemers krijgen het recht om afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Tijdens hun afwezigheid behouden ze hun normaal loon.

Het recht op afwezigheid is beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum. Het gaat dus niet per se om een halve of volledige dag afwezigheid.

Wie ziek zou worden na de vaccinatie en als gevolg hiervan niet kan werken, kan zich niet beroepen op dit nieuwe recht.

Dan zijn de gewone arbeidsongeschiktheidsregels van toepassing: onmiddellijke verwittiging van de werkgever, desgevallend afgifte van een ziektebriefje, gewaarborgd dagloon, gewaarborgd loon wegens ziekte, …

De werknemer kan het loon voor de afwezigheid enkel eisen, indien hij vooraf de werkgever verwittigt. Hij moet dit zo spoedig mogelijk doen, zodra hij een vaccinatietijdstip of -slot kent.

De werknemer moet de afwezigheid gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Op verzoek van de werkgever legt de werknemer een bewijs voor.

Het bewijs kan zijn :

•       de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip en plaats aanwezig te zijn voor vaccinatie; 
•       of de uitnodiging gericht aan de werknemer, indien uit de bevestiging van de afspraak niet afgeleid kan worden wanneer de werknemer aanwezig moet zijn.

De werkgever mag de informatie over de vaccinatie van de werknemer enkel gebruiken om:

•       het werk te kunnen organiseren; 
•       een correcte loonadministratie te kunnen uitvoeren. Bovendien mag de werkgever de afwezigheid enkel registeren als klein verlet. De precieze reden van het klein verlet mag hij niet vermelden.

Om privacy redenen mag de werkgever in geen geval enige vorm van kopie maken van de afspraakbevestiging. Hij mag de info ook niet overschrijven, behalve dan wat betreft het tijdstip van de afspraak.

Hij mag ook nergens de reden van het klein verlet en eventueel de gezondheidsproblemen van de werknemer registreren en bijhouden.

Het recht op afwezigheid met het oog op vaccinatie wordt volledig gelijkgesteld met een ‘klassiek’ klein verlet (huwelijk, overlijden, …).

De afwezigheid heeft bijgevolg dezelfde juridische gevolgen op vlak van: gelijkstellingen bijvoorbeeld voor de eindejaarspremie, schorsing opzeggingstermijn, berekening loonbehoud, arbeidsduur, ….

Houd er wel rekening mee dat de afwezigheid in vele gevallen slechts een paar uur in beslag zal nemen.
Laatst aangepast op: 09/04/2021