De vrijstelling bedraagt 50% van het verschil tussen:
  • de bedrijfsvoorheffing voor respectievelijk de maanden juni, juli en augustus 2020  en;
  • de bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020.
 
De bedrijfsvoorheffing is het saldo van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing dat nog doorgestort moet worden NA toepassing van de andere vrijstellingen van doorstorting BV.
 
Alle bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldiging van werknemers komt in aanmerking, met uitsluiting van  de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op :
  • dubbel vakantiegeld, dertiende maand en  achterstallige bezoldiging;
  • opzeggingsvergoedingen met inbegrip van niet-concurrentievergoeding, (extralegale) vertrekpremies,…
  • vervangingsinkomsten, m.a.w. extralegale aanvullingen tijdelijke werkloosheid, extralegale uitkering bij ouderschapsverlof, tijdskrediet,…
 
Deze vrijstelling mag niet meer bedragen dan 20 miljoen euro voor de drie maanden samen.  

Wanneer een buitenlandse vennootschap die verbonden is met een Belgische werkgever, bezoldigingen toekent waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, dan komen ook die bezoldigingen in aanmerking voor de berekening van de vrijstelling.

Met de bezoldigingen van de bedrijfsleiders mag men geen rekening houden.

Laatst aangepast op: 11/12/2020