Alle werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid, komen in aanmerking. 
 
Zij mogen de vrijstelling toepassen voor het geheel van hun werknemers.
 
Alle vormen van tijdelijke werkloosheid  komen in aanmerking (zowel overmacht economische redenen, slecht weer, technische stoornis,…). 
 
Uitgesloten werkgevers
De vennootschap wordt uitgesloten van de maatregel wanneer zij  in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 :
 • een inkoop van eigen aandelen verricht. Het moment van verkrijging van de eigen aandelen is bepalend en niet het ogenblik waarop men het dividend toekent;
 • een kapitaalvermindering verricht;
 • een dividenden betaalt of toekent. Dit bevat: 
  • de gewone dividenduitkeringen;
  • de verdeling ten gevolge van overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot;
  • de liquidatiebonus bij vereffening; en
  • de uitkering van liquidatiereserves.
 • een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs;
 • betalingen doen aan dergelijke vennootschappen voor een totaalbedrag van minimum 100 000 euro in de loop van het belastbaar tijdperk.
   Een uitzondering geldt wanneer de vennootschap kan aantonen dat deze betalingen gerechtvaardigd waren. En dus gebeurden in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.
 
Onder kapitaalverminderingen verstaat men zowel de terugbetalingen van het gestort kapitaal als de terugbetalingen van met kapitaal gelijkgestelde bedragen. Daarbij zal men de uitgiftepremies en gelijkaardige andere bedragen gelijkstellen met het gestort kapitaal. Kortom, met deze voorwaarde beoogt men elke vermindering of verdeling van het eigen vermogen.

Een aanwending van de winst van het boekjaar (dus zonder aantasting van het eigen vermogen) voor de betaling van deelnemingen in de winst aan de werknemers van de vennootschap vormt geen belemmering voor de toekenning van de vrijstelling (Wet van 22/05/2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers).

De voorwaarden moeten per juridische entiteit worden beoordeeld.   
Laatst aangepast op: 11/12/2020