Wanneer de werkgever corona werkloosheid wil inroepen, moet hij een individuele kennisgeving richten aan elke betrokken werknemer. 
Dit geldt zowel bij volledige als bij gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid. 
 
De melding moet:
  • ten laatste de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de tijdelijke werkloosheid gebeuren of uiterlijk vóór de werknemer zich naar het werk begeeft; 
  • een aantal verplichte gegevens bevatten, zoals 
    • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft; 
    • de dagen of het aantal dagen waarop de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stelt, en desgevallend de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tewerkgesteld blijft.  

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles. 
Laatst aangepast op: 24/03/2021